BetterMe

18 tekstów – auto­rem jest Bet­terMe.

życie cza­sem mu­si po­kazać człowe­kowi figę z ma­kiem- jak jest zbyt szczęśli­wy to mu­si coś spiep­rzyć żeby go zbyt­nio nie rozpieszczać. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 lutego 2011, 19:48

śnieg-ni­by zwykła wo­da w białych płat­kach a spra­wia że świat wygląda tak pięknie 

myśl
zebrała 29 fiszek • 28 listopada 2010, 19:43

zat­ra­cić się w mu­zyce, po­ruszać się w jed­nym ryt­mie, czuć tyl­ko bit krążący w żyłach, równocześnie, właśnie w tej jed­nej chwili.
niesamowite 

myśl
zebrała 34 fiszki • 18 listopada 2010, 20:51

najgłośniej­sza mu­zyka naj­le­piej wy­cisza sil­ne emocje 

myśl
zebrała 50 fiszek • 17 listopada 2010, 18:20

naj­szyb­ciej do­ceniamy dru­giego człowieka do­piero po je­go odejściu 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 listopada 2010, 09:13

is­kra nadziei wznieciła pożar roz­paczy ugaszo­ny morzem łez zos­ta­wiając pustkę. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 12 listopada 2010, 07:12

cza­sem jed­na ma­leńka kro­pel­ka łzy może zmienić więcej niż ty­siace pre­ten­sji wyk­rzycza­nych pros­to w twarz 

myśl
zebrała 49 fiszek • 10 listopada 2010, 18:16

Jaką miłość mu­si mieć moc, jeżeli mój hu­mor za­leży od głupiego sms'a... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 9 listopada 2010, 16:39

Obudziła się pew­ne­go lis­to­pado­wego mok­re­go poranka.
Zarzu­ciła różowy szlaf­rok na czarną sa­tynową koszulkę, włożyła kap­cie w pan­terkę a nies­forne brązo­we lo­ki związała w kucyk.
Po­deszła do ok­na, roz­sunęła zasłony.
Wi­dok z ok­na na je­sienną szarówkę przytłoczył jej na ogół ra­dos­ne ja
Bo są ta­kie dni kiedy tak przy­ziem­ne po­wody jak po­goda de­moty­wują nas i zniechęcają do działania.
Kiedy nie ma nas dla świata.
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 listopada 2010, 10:52

przes­tań myśleć że tam gdzie nas nie ma jest le­piej.
wszędzie może być tak dob­rze jak tyl­ko so­bie wymarzysz.
tyl­ko działaj, przes­tań je­dynie marzyć, zacznij swo­je marze­nia realizować.
nic nie zro­bi się samo. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 4 listopada 2010, 21:02

BetterMe

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Aktywność